پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری استان سمنان
پرسش و پاسخ با کارشناسان پارک
بستن
سبد سفارش
سبد سفارش
مدیریت سفارش‌هایی که به سبدسفارش اضافه شده است
| مجموع مبلغ سفارش: 0 ریال |
##id##
##TaskCol##
##NameCol##
##PriceCol##
##CountCol##
##EntiretyCol##
##id##
عملیات
نام
هزینه
تعداد
جمع کل (ریال)
##id##
 
 
جمع کل:
 
0

لطفا برای ثبت سفارش دکمه «ثبت نهایی سبد سفارش» را کلیک کنید
صبر کنید Waiting درحال انجام عملیات...
لطفا قبل از ثبت نهایی سبد سفارش وارد سامانه شوید
1 http://www.sstp.ir/Page/Public/AllNews.aspx?TypeNews=130
نام کاربری یا رایانامه
 
گذرواژه
 


1 ~/Page/User/AdminHome.aspx
نام کاربری یا رایانامه
 
گذرواژه
 
يكشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
www.sstp.ir
1
راه اندازی نهایی نمایشگاه مجازی محصولات پارک علم و فناوری استان سمنان ## ویدئوهای فناوری ## معرفی پارک علم و فناوری استان سمنان ## شاهرود، بهشت کویر ##
00000000-0000-0000-0000-000000000000 true

«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال ششم شماره دوم - ویژه‌نامه عملکرد سال 1395 و خلاصه اهم اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید (دولت یازدهم) - نسخه 22
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال ششم شماره اول - بهار 1396 - نسخه 21
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال پنجم شماره پنجم - زمستان 1395 - نسخه 20
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال پنجم شماره چهارم- پاییز 1395 - نسخه 19
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال پنجم شماره سوم- تابستان 1395 - نسخه 18
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - ویژه‌نامه هفته دولت سال 1395 - سال پنجم شماره دوم - نسخه 17
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال پنجم شماره اول - بهار 1395 - نسخه 16
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره چهارم - زمستان 1394 - نسخه 15
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره سوم - پاییز 1394
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره دوم - تابستان 1394
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره اول - بهار 1394
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره چهارم- زمستان 1393
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره سوم- پاییز 1393
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره دوم- تابستان 1393
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره اول - بهار 1393
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره چهارم- زمستان 1392
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره سوم - پاییز 1392
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره دوم - تابستان 1392
فصلنامه پارک علم وفناوری استان سمنان
دانلود
دانلود خبرنامه پارک علم وفناوری استان سمنان
مرکز شاهرود
شهرستان شاهرود
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره اول - بهار 1392
فصلنامه پارک علم وفناوری استان سمنان
دانلود
دانلود خبرنامه پارک علم وفناوری استان سمنان
مرکز شاهرود
شهرستان شاهرود
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال اول شماره سوم - پاییز و زمستان 1391
فصلنامه پارک علم وفناوری استان سمنان
دانلود
دانلود خبرنامه پارک علم وفناوری استان سمنان
مرکز شاهرود
شهرستان شاهرود
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال اول شماره دوم - تابستان 1391
فصلنامه پارک علم وفناوری استان سمنان
دانلود
دانلود خبرنامه پارک علم وفناوری استان سمنان
مرکز شاهرود
شهرستان شاهرود
,
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال اول شماره اول - بهار 1391
فصلنامه پارک علم وفناوری استان سمنان
دانلود
دانلود خبرنامه پارک علم وفناوری استان سمنان
مرکز شاهرود
شهرستان شاهرود
,
نوع محتوا 

 
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال ششم شماره دوم - ویژه‌نامه عملکرد سال 1395 و خلاصه اهم اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید (دولت یازدهم) - نسخه 22

ویژه‌نامه عملکرد سال 1395 و خلاصه اهم اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید (دولت یازدهم)

صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

آخرین ویرایش 1396/06/13 - 08:26
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1396/06/13 - 08:26 | 826 بازدید | 0 نظر |
1578
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال ششم شماره اول - بهار 1396 - نسخه 21
فصلنامه زمستان 1395
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی
 
آخرین ویرایش 1396/05/03 - 10:32
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1396/04/27 - 14:02 | 1074 بازدید | 0 نظر |
1539
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال پنجم شماره پنجم - زمستان 1395 - نسخه 20

فصلنامه زمستان 1395
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی
 

آخرین ویرایش 1396/04/14 - 08:35
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1396/04/14 - 08:35 | 924 بازدید | 0 نظر |
1525
«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال پنجم شماره چهارم- پاییز 1395 - نسخه 19
فصلنامه پاییز 1395
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی
آخرین ویرایش 1395/11/10 - 11:48
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1395/11/10 - 11:02 | 1763 بازدید | 0 نظر |
1367
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال پنجم شماره سوم- تابستان 1395 - نسخه 18 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال پنجم شماره سوم- تابستان 1395 - نسخه 18
فصلنامه تابستان 1395
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی
آخرین ویرایش 1395/08/29 - 11:20
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1395/08/29 - 10:52 | 1858 بازدید | 0 نظر |
1314
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - ویژه‌نامه هفته دولت سال 1395 - سال پنجم شماره دوم - نسخه 17 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - ویژه‌نامه هفته دولت سال 1395 - سال پنجم شماره دوم - نسخه 17
ویژه‌نامه هفته دولت سال 1395
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی
آخرین ویرایش 1395/06/02 - 09:13
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1395/06/02 - 08:49 | 3056 بازدید | 0 نظر |
1231
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال پنجم شماره اول - بهار 1395 - نسخه 16 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال پنجم شماره اول - بهار 1395 - نسخه 16
فصلنامه بهار 1395
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی
آخرین ویرایش 1395/05/05 - 08:48
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1395/05/05 - 08:48 | 2276 بازدید | 0 نظر |
1214
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره چهارم - زمستان 1394 - نسخه 15 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره چهارم - زمستان 1394 - نسخه 15
فصلنامه زمستان 1394
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی
آخرین ویرایش 1395/02/27 - 13:44
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1395/02/27 - 13:44 | 2888 بازدید | 0 نظر |
1146
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره سوم - پاییز 1394 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره سوم - پاییز 1394
فصلنامه پاییز 1394
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی
آخرین ویرایش 1395/01/14 - 11:55
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1395/01/14 - 11:45 | 2314 بازدید | 0 نظر |
1056
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره دوم - تابستان 1394 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره دوم - تابستان 1394
فصلنامه تابستان 1394
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی
آخرین ویرایش 1394/09/18 - 08:07
سید مسعود آقایان
| نوشته سید مسعود آقایان | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1394/09/18 - 07:52 | 2794 بازدید | 0 نظر |
953
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره اول - بهار 1394 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال چهارم شماره اول - بهار 1394
فصلنامه بهار 1394
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی
آخرین ویرایش 1394/06/30 - 10:11
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1394/06/30 - 10:11 | 3470 بازدید | 0 نظر |
888
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره چهارم- زمستان 1393 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره چهارم- زمستان 1393
فصلنامه زمستان 1393
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 28 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1394/04/07 - 08:17
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1394/04/07 - 08:17 | 3425 بازدید | 0 نظر |
805
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره سوم- پاییز 1393 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره سوم- پاییز 1393
فصلنامه پاییز 1393
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 28 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1394/02/16 - 10:19
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1394/02/14 - 12:48 | 6576 بازدید | 0 نظر |
763
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره دوم- تابستان 1393 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره دوم- تابستان 1393
فصلنامه تابستان 1393
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 34 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1393/10/01 - 14:25
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1393/10/01 - 14:25 | 4054 بازدید | 0 نظر |
661
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره اول - بهار 1393 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره اول - بهار 1393
فصلنامه بهار 1393
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 28 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1393/06/01 - 14:30
سید مسعود آقایان
| نوشته سید مسعود آقایان | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1393/06/01 - 14:30 | 4379 بازدید | 0 نظر |
567
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره چهارم- زمستان 1392 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره چهارم- زمستان 1392
فصلنامه زمستان 92
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 20 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1393/04/17 - 08:30
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1393/04/17 - 08:30 | 4511 بازدید | 0 نظر |
525
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره سوم - پاییز 1392 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره سوم - پاییز 1392
فصلنامه پاییز 92
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 28 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1392/11/20 - 12:30
سید مسعود آقایان
| نوشته سید مسعود آقایان | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1392/11/20 - 12:30 | 4780 بازدید | 0 نظر |
440
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره دوم - تابستان 1392 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره دوم - تابستان 1392
فصلنامه تابستان 92
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 24 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1392/09/03 - 12:50
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1392/09/03 - 12:50 | 4710 بازدید | 0 نظر |
390
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره اول - بهار 1392 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال دوم شماره اول - بهار 1392
فصلنامه بهار 92
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 28 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1392/09/03 - 12:37
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1392/09/03 - 12:37 | 4953 بازدید | 1 نظر |
389
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال اول شماره سوم - پاییز و زمستان 1391 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال اول شماره سوم - پاییز و زمستان 1391
فصلنامه پاییز و زمستان 91
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 32 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1392/05/26 - 15:00
روابط عمومی
| نوشته روابط عمومی | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1392/05/26 - 15:00 | 5197 بازدید | 0 نظر |
322
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال اول شماره دوم - تابستان 1391 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال اول شماره دوم - تابستان 1391
فصلنامه تابستان 91
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 32 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1391/10/05 - 14:12
| نوشته | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1391/10/05 - 14:12 | 6350 بازدید | 0 نظر |
134
 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال اول شماره اول - بهار 1391 «دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال اول شماره اول - بهار 1391
فصلنامه بهار 91
صاحب امتیاز: پارک علم و فناوری استان سمنان
مدیر مسوول: سید مسعود آقایان
سردبیر: سیدمحمد اسماعیل جلالی

تعداد صفحات: 24 صفحه + 4 صفحه جلد
آخرین ویرایش 1391/08/16 - 09:08
| نوشته | گروه فصلنامه | تاریخ ثبت 1391/08/16 - 09:08 | 5398 بازدید | 0 نظر |
29


زمان آخرین به‌روزرسانی آمار: 1397/03/06 - 10:01 / به‌روزرسانی بعدی: 1397/03/07 - 10:01
 

انتصاب دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی، رییس پارک علم و فناوری استان سمنان به عنوان عضو گروه تخصصی فناوری کمیسیون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدیر عامل شرکت پارس‌گاس‌ایما از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور سمنان پارک علم و فناوری استان سمنان در چهلمین نشست دوره‌ای گروه بانک توسعه اسلامی در موزامبیک شرکت کرد

یازدهمین جشنواره ملی داستان رضوی (کبوتر حرم)

شعار سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر (5 تیر 1394)؛ بیایید باهم، زندگیمان، جامعه‌مان و هویت‌مان را عاری از مواد مخدر سازیم

تسهیلات مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور برای شرکت‌ها و موسسات فعال در امور سرمایه‌گذاری و فناوری اطلاعات

نحوه بهره مندی از معافیت های مالیاتی قانون حمایت از شرکت و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05

حلول ماه مبارک رمضان گرامی باد

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان (دانش آموختگان برتر فناور)

پنجمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری

دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل: بین المللی شدن تنها مسیر توسعه دانشگاه ها است

دیدار اعضای هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با رییس، معاونین و مدیران پارک علم و فناوری استان سمنان

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

ولادت با سعادت حضرت قائم(عج) گرامی باد

همایش تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی با برخورداری از صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد

همایش تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی با معرفی صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی

استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان

سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

پورتال سازمان مدیریت بحران کشور

ولادت فرخنده امام حسین(ع)، ولادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و ولادت امام زین العابدین(ع) مبارک باد

افتتاح رسمی سامانه ایده بازار ایرانی در مرکز رشد واحدهای فناور دامغان پارک علم و فناوری استان سمنان

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای وحید امینیان

هفدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

27 اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

مبعث رسول اکرم‌(ص) مبارک باد

گزارش تصویری از بازدید پایه ششم مدرسه ابتدایی بیارجمند از پارک علمی-تفریحی نوآموز

گزارش تصویری از بازدید پایه سوم دبیرستان نمونه دولتی الزهرا از پارک علمی-تفریحی نوآموز

دکتر هراتی‌زاده، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان خبر داد: ارایه خدمات برخط در مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان

برگزاری سیزدهمین نشست مدیران و کارشناسان و پنجمین جلسه تحلیلی عملکرد مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان در مرکز رشد مهدی‌شهر

تسلیت به همکار ارجمند سرکار خانم فاطمه باقری

پانزدهمین جلسه کارگزاری «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد

برگزاری جلسه مشترک بین مرکز رشد واحدهای فناور گرمسار و نماینده شرکت ربات‌های صنعتی KUKA آلمان

نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته اراک

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی

«دیدبان فناوری» فصلنامه پارک علم و فناوری استان سمنان - سال سوم شماره سوم- پاییز 1393

همایش نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی

جشنواره علم و عامِه

جلسه «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی» در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد

دریافت فایل قالب ارسال پروپوزال به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ولادت امام علی (ع) و روز مرد مبارک